سمت

نام و نام خانوادگی

آدرس و صندوق پستی

تلفن مستقیم

فاکس

مدیر عامل

آقای مهندس امیر

وکیل زاده

خ ایرانشهر شمالی،نبش خ شاداب،شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

5-88325224

88325259

سرپرست مدیرت طرح CNG

آقای مهندس حسن 

قلی پور

تهران ـ خیابان انقلاب- خیابان بهار جنوبی- پلاک 109مدیریت طرح CNG

77603051

77606090

معاون مدیر دراجرا و بهره‌برداری

آقای مهندس امیر کیشادی

تهران ـ خیابان انقلاب- خیابان بهار جنوبی- پلاک 109مدیریت طرح CNG

77603057

77605912

77606090

معاون مدیر در طراحی و مهندسی

آقای مهندس حسین باقری

تهران ـ خیابان انقلاب- خیابان بهار جنوبی- پلاک 109مدیریت طرح CNG

77603057

77605912

77606090

مسئول پروژه صنایع دفاع

آقای مهندس هوتن انصاری

تهران ـ خیابان انقلاب- خیابان بهار جنوبی- پلاک 109مدیریت طرح CNG

77605933

77520552

مسئول اطلاع رسانی و ارتباطات

آقای سید رضاحاجی حسینی

تهران ـ خیابان انقلاب- خیابان بهار جنوبی- پلاک 109مدیریت طرح CNG

77506800

77520552

مجری حوزه 1

طرح احداث

آقای مهندس امیر کیشادی 

تهران ـ خیابان انقلاب- خیابان بهار جنوبی- پلاک 109مدیریت طرح G

77507367

77606089

مجری حوزه 2 طرح احداث

آقای اکبر انصاری

تهران ـ خیابان انقلاب- خیابان بهار جنوبی- پلاک 109مدیریت طرح CNG

77520542

77606089

مجری حوزه3 طرح احداث

آقای علیرضا مولی زاده

تهران ـ خیابان انقلاب- خیابان بهار جنوبی- پلاک 109مدیریت طرح CNG

77520538

77606089

مجری حوزه 4 طرح احداث

آقای اکبر انصاری

تهران ـ خیابان انقلاب- خیابان بهار جنوبی- پلاک 109مدیریت طرح CNG

77520549

77606089

مجری حوزه 5 طرح احداث

آقای فرشید محبی

تهران ـ خیابان انقلاب- خیابان بهار جنوبی- پلاک 109مدیریت طرح CNG

77505509

77606089

رئیس امور اداری

آقای محسن علی مددی

تهران ـ خیابان انقلاب- خیابان بهار جنوبی- پلاک 109مدیریت طرح CNG

77606088

77520552

رئیس امور مالی

آقای فریدون یوسفی ملایری

تهران ـ خیابان انقلاب- خیابان بهار جنوبی- پلاک 109مدیریت طرح CNG

77606097

77520552

مدیر پروژه تبدیل ناوگان

آقای سیروس منوچهرنیا

تهران ـ خیابان انقلاب- خیابان بهار جنوبی- پلاک 109مدیریت طرح CNG

77507700

77520552

رئیس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

آقای مهندس مجید مجیدی

تهران ـ خیابان انقلاب- خیابان بهار جنوبی- پلاک 109مدیریت طرح CNG

77506632

77520552

سرپرست هماهنگی و نظارت بر بهره‌برداری

آقای مهران بابایی

تهران ـ خیابان انقلاب- خیابان بهار جنوبی- پلاک 109مدیریت طرح CNG

77506942

77602110

رئیس نظارت بر اجرای طرحها


تهران ـ خیابان انقلاب- خیابان بهار جنوبی- پلاک 109مدیریت طرح CNG

77606093

77520552

رئیس امور حقوقی و قراردادها

 آقای حیدری

تهران ـ خیابان انقلاب- خیابان بهار جنوبی- پلاک 109مدیریت طرح CNG

77506524

77520552

سرپرست تدارکات و خدمات کالا


تهران ـ خیابان انقلاب- خیابان بهار جنوبی- پلاک 109مدیریت طرح CNG

77604426

77520552

رئیس بازرسی فنی

آقای داریوش مالمیر 

تهران ـ خیابان انقلاب- خیابان بهار جنوبی- پلاک 109مدیریت طرح CNG

77535461

77520552

رئیس خدمات فنی 

آقای محمد اسکویی

تهران ـ خیابان انقلاب- خیابان بهار جنوبی- پلاک 109مدیریت طرح CNG

77520551

77520552


تاریخ بروزرسانی : ۹ مهر ۱۳۹۸ ۱۰:۲۲

 تماس با ما:

مدیریت طرح CNG
تهران- خیابان انقلاب- خیابان بهار جنوبی- نرسیده به خیابان سمیه- پلاک 109

کد پستی : 1561733344
شماره تلفن : 9-77500261-021
شماره نمابر: 77520552-021
مرکز پاسخگویی :  09627